Ochrona środowiska

AkzoNobel chroni środowisko poprzez procedury odbioru odpadów opakowaniowych

 

 

Każdy właściwie zorganizowany i zarządzany serwis blacharsko-lakierniczy powinien prowadzić zgodną z polskimi przepisami gospodarkę odpadami, którą regulują wymienione przepisy:

  1. Prawo Ochrony Środowiska – Ustawa a dnia 27.04.2001
  2. Ustawa o Odpadach z dnia 27.04.2001
  3. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz.638) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78; z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 pełen tekst)

Firma AkzoNobel spełniając wymagania ustawodawcy zapewnia możliwość oddania odpadów po opakowaniach jednostkowych substancji niebezpiecznych. Są one następnie przekazywane na podstawie Karty przekazania odpadu firmie posiadającej zezwolenia na ich odbiór i utylizację.

 

Dla kogo?

  • Dla serwisów blacharsko-lakierniczych, które dokonują zakupów produktów AkzoNobel

Co daje serwisowi odbiór opakowań?

  1. Redukcję kosztów utylizacji odpadów opakowaniowych jednostkowych po produktach niebezpiecznych
  2. Koszty odbioru odpadów, czyli: zużytych puszek, wiader i ewentualnie beczek zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ponosi firma AkzoNobel
  3. W przypadku Klientów odbierających towar własnym transportem, dowóz odpadów we własnym zakresie w układzie miesięcznym
  4. W przypadku Klientów gdzie AkzoNobel dostarcza towar, odbiór odpadów w ustalonym wcześniej przez obie strony terminie w układzie miesięcznym

Dokumenty do pobrania:

Karta_przekazania_odpadu.doc 

System_odbioru_odpadow.pdf

 

Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich ilości i negatywnego wpływu na środowisko, zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska ich odzysku lub unieszkodliwienia jest naszym wspólnym obowiązkiem