WARUNKI KORZYSTANIA

WARUNKI KORZYSTANIA

Niniejsza witryna jest obsługiwana i utrzymywana przez podmiot Grupy AkzoNobel, o którym mowa jest w części „Właściciel witryny” witryny (zwany dalej „AkzoNobel” lub „my”). Grupa AkzoNobel kontroluje przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tej witryny.

 

ZAKRES STOSOWANIA

 

Niniejsza witryna jest obsługiwana i utrzymywana przez podmiot Grupy AkzoNobel, o którym mowa jest w części „Właściciel witryny” witryny (zwany dalej „AkzoNobel” lub „my”). Państwa dostęp do witryny i korzystanie z jej zasobów podlega wskazanym poniżej Warunkom korzystania z serwisu internetowego. Uzyskując dostęp do naszej witryny i korzystając z jej zasobów, akceptują Państwo treść Warunków korzystania w całości i bez zastrzeżeń. W sytuacji, gdy składają Państwo zamówienia za pośrednictwem witryny, zastosowanie znajdować mogą dodatkowe warunki.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

O ile nie stwierdzono inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zamieszczanych w naszej witrynie, w tym między innymi tekstów, obrazów, materiałów audiowizualnych, kodów html i przycisków (zwanych dalej „Informacjami”), należą do Grupy AkzoNobel i/lub wchodzących w jej skład spółek. Prawa te obejmują między innymi wszelkie prawa autorskie, nazwy handlowe i znaki towarowe Grupy AkzoNobel i/lub wchodzących w jej skład spółek.

 

Żadne stwierdzenie zamieszczone w naszym serwisie internetowym nie będzie interpretowane jako przyznające przez domniemanie, w ramach zasady uniemożliwiającej powoływanie się strony na okoliczności sprzeczne z jej wcześniejszymi deklaracjami (estoppel) lub w inny sposób licencję bądź tytuł prawny do praw autorskich, patentów, znaków towarowych czy innych praw majątkowych przysługujących Grupie AkzoNobel lub osobom trzecim.

 

INFORMACJE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Informacje w naszej witrynie są udostępniane nieodpłatnie i wyłącznie w celach informacyjnych, a ich udostępnienie nie ustanawia relacji biznesowej ani innej relacji polegającej na świadczeniu profesjonalnych usług pomiędzy Państwem a Grupą AkzoNobel. Nasza witryna i Informacje są udostępniane w aktualnej postaci, a Grupa AkzoNobel nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do niniejszej witryny, ani żadnej innej witryny czy usługi dostępnej za pośrednictwem witryny Grupy AkzoNobel. Grupa AkzoNobel wyraźnie wyłącza wszelkie wyraźne i dorozumiane gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje pokupności, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszalności praw autorskich. W żadnym razie Grupa AkzoNobel nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich z tytułu szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, szczególnych, następczych ani innych czy też z tytułu odszkodowania z nawiązką (w tym między innymi utraconych zysków, przerw w działalności operacyjnej, utraty programów czy danych) bez względu na formę ich dochodzenia i niezależnie od tego, czy odszkodowanie jest dochodzone w ramach odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, z tytułu zaniedbania, w ramach odpowiedzialności obiektywnej, czy też w inny sposób, wynikający z korzystania z naszej witryny lub w związku z takim korzystaniem, korzystania z Informacji zamieszczonych w witrynie bądź dostępnych za jej pośrednictwem lub też zamieszczonych w innych serwisach internetowych, do których odsyłacze znajdują się w naszej witrynie, czy też kopiowania, wyświetlania bądź wykorzystywania tychże.

 

INFORMACJE FINANSOWE

 

Niniejszy serwis internetowy może zawierać Informacje finansowe. Takie Informacje finansowe, w tym między innymi kursy akcji, są podawane wyłącznie dla ogólnych celów informacyjnych. Grupa AkzoNobel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku chwilowego braku rzetelności lub poprawności takich Informacji finansowych. Publikowane w witrynie Informacje finansowe, w tym między innymi raporty roczne bądź roczne sprawozdania finansowe, nie stanowią oficjalnych publikacji i jako takie nie są wiążące.

 

Niniejsza witryna i Informacje w niej zamieszczone nie stanowią zaproszenia do inwestowania ani oferty inwestycyjnej dotyczącej papierów wartościowych Grupy AkzoNobel, w tym między innymi różnych rodzajów instrumentów kapitałowych czy dłużnych. Osoby odwiedzające witrynę nie powinny opierać podejmowanych przez siebie decyzji inwestycyjnych bądź decyzji dotyczących obrotu papierami wartościowymi Grupy AkzoNobel na zawartości witryny czy też treści Informacji zamieszczanych w witrynie. Rozwój wydarzeń w przyszłości i przyszłe wyniki mogą znacząco odbiegać od poglądów, opinii czy oczekiwań wyrażanych w witrynie czy też treści zamieszczanych w niej Informacji.

 

INFORMACJE POCHODZĄCE OD OSÓB TRZECICH

 

Informacje pochodzące od osób trzecich są wyrazem osobistych poglądów takich osób trzecich. Grupa AkzoNobel nie jest odpowiedzialna ani nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za treść takich Informacji. Odsyłacze zamieszczone w witrynie mogą odsyłać użytkowników do serwisów lub stron internetowych, którymi Grupa AkzoNobel nie administruje. Grupa AkzoNobel nie ocenia zawartości takich serwisów czy stron ani nie składa zapewnień dotyczących zawartości takich innych serwisów i stron. Odsyłacz do innego serwisu czy strony internetowej nie stanowi rekomendacji dla takiego serwisu czy strony. Korzystanie z Informacji udostępnianych w witrynie bądź w dowolnym innym serwisie czy witrynie, do których odsyła serwis internetowy Grupy AkzoNobel, odbywa się na Państwa własne ryzyko.

 

POUFNOŚĆ ORAZ PRZESYŁANIE NIECHCIANYCH TREŚCI

 

Ciąży na Państwu obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących na obszarze prawnym, z którego uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny, i zobowiązują się Państwo nie uzyskiwać dostępu do informacji zamieszczonych w naszej witrynie ani nie wykorzystywać ich z naruszeniem powyższych przepisów prawa. O ile nie stwierdzono wyraźnie inaczej w niniejszym opracowaniu, wszelkie informacje przekazywane przez Państwa za pośrednictwem naszej witryny będą traktowane jako niemające charakteru poufnego czy zastrzeżonego. Równocześnie oświadczają Państwo, że z mocy prawa przysługuje Państwu możliwość przekazywania takich informacji, oraz zgadzają się Państwo nie przesyłać żadnych informacji, do których przesyłania nie są Państwo uprawnieni w świetle obowiązujących przepisów. Z uwagi na otwarty charakter Internetu zalecamy, żeby odstąpili Państwo od przesyłania informacji uznawanych przez Państwa za poufne.

 

Grupa AkzoNobel nie przyjmuje niechcianych treści i pomysłów wykraczających poza ustalone ramy relacji biznesowych. W celu ochrony interesów naszych obecnych klientów i samej Grupy jesteśmy obowiązani odnosić się do kwestii przesyłanych w tym trybie treści i pomysłów z należytą ostrożnością. Co istotne, poza ramami przejrzystej relacji biznesowej Grupa AkzoNobel nie może i nie będzie traktować przesyłanych treści i pomysłów jako poufnych. Stąd prosimy o nieprzesyłanie Grupie AkzoNobel niechcianych treści i pomysłów za pośrednictwem naszej witryny. Tymczasem, jeżeli Grupa AkzoNobel uzna, według własnego wyłącznego wyboru, że konieczne jest odstępstwo od zapisów niniejszej polityki, do takiego odstępstwa dojdzie przy założeniu, że Grupa AkzoNobel nie zobowiązuje się do ochrony poufności Państwa pomysłu ani do wypłacenia Państwu odszkodowania z tytułu jego ujawnienia czy wykorzystania. Jeżeli jednak konieczna jest według własnego uznania firmy AkzoNobel kontrola, zostanie uznane, iż firma AkzoNobel nie jest zobowiązana do ochrony poufności Państwa koncepcji lub rekompensaty za jej ujawnienie lub wykorzystanie. Przesyłając dowolną treść lub pomysł bądź inne szczegółowe materiały Grupie AkzoNobel za pośrednictwem naszej witryny, zgadzają się Państwo związać powyższymi Warunkami korzystania z serwisu internetowego.

 

ROZDZIELNOŚĆ ZAPISÓW WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 

W sytuacji, gdy niniejsze Warunki korzystania z serwisu internetowego okażą się lub staną częściowo nieważne, Strony pozostaną związane pozostałymi postanowieniami Warunków. Strony zobowiązują się zastąpić nieważną część postanowień zapisami, które będą ważne i skuteczne oraz będą możliwie najwierniej, biorąc pod uwagę treść, jak i intencję Warunków korzystania, odzwierciedlać postanowienia uznane za nieważne.

 

W sytuacji, gdy sporządzone tłumaczenie niniejszych Warunków korzystania odbiegać będzie od angielskiego oryginału, wiążąca pozostanie angielska wersja językowa.

 

WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA I SĄDÓW

 

Zapisy niniejszych Warunków korzystania będą podlegać wyłącznie przepisom prawa obowiązującym w kraju siedziby spółki AkzoNobel. Wszelkie spory powstałe w związku z treścią niniejszych Warunków korzystania, w tym między innymi spory dotyczące istnienia i ważności zapisów Warunków korzystania, będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby spółki AkzoNobel we wspomnianym wyżej kraju.

Trwa pobieranie danych. Proszę czekać...